Overige toepassingen

Orgelboringen

Met een orgelboring is te bepalen wat de gesteldheid is van het wegdek bij dwarse onvlakheid (spoorvorming) en welke mogelijkheden er zijn voor herstel.
Over de volle breedte van de weg worden om de 20 centimeter boringen verricht, die een beeld geven van de staat van het asfalt en de ondergrond.

Orgelboringen

Chlorideboringen

Ter bepaling van de inwerking van zout op het beton in brugdekken en tunnelbakken (kunstwerken).

Peilbuisboringen

Het boren van gaten voor peilbuizen voor milieu-onderzoek of andere metingen.

Stabiliteit ondergrond

Boringen ten behoeve van onderzoek naar de stabiliteit van de (zand/cement) ondergrond op plaatsen waar de funderingslaag veel druk moet kunnen weerstaan. Te denken valt aan containerhavens, luchthavens en opslagterreinen.

Overige toepassingen

Dijkbekledingsboringen

Boringen in de buitenbekleding van de zeedijken om de invloed van de zee daarop te bepalen en de resterende levensduur vast te kunnen stellen.

Dijkboringen Arnhem Diamant

Dijkboringen Arnhem Diamant

Ramgutsen

Rechtstandige, niet draaiende boringen voor ongeroerde funderingsmonsters.

Ramguts

funderingsmonsters ramguts