Leveringsvoorwaarden Arnhem Diamant BV

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van levering van diensten, alsmede verkoop en verhuur van zaken en al of niet aan deze diensten verbonden technische service en of adviezen.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de leveringsvoorwaarden van Arnhem Diamant BV op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2. Offertes en aanbiedingen:

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft Arnhem Diamant BV het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2.2 Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 2.1 door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer Arnhem Diamant BV de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden, zoals bijvoorbeeld door aan te vangen met de in de opdracht genoemde werkzaamheden.

3. Prijzen en prijswijzigingen:

3.1 Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Arnhem Diamant BV zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij Arnhem Diamant BV geldende normale arbeidstijden.

3.2 Arnhem Diamant BV is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten va de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materiaal, diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de lonen en brandstoffen etc. Alles is de meest ruime zin van het woord.

3.3 Het annuleren van een overeengekomen opdracht en/of levering van diensten dient te geschieden uiterlijk de voorgaande werkdag voor 13.00 uur. Bij annuleringen na voorgaand vermeld tijdstip zullen kosten in rekening gebracht worden.

4. Werkplek inspecties:

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de werkplek vrij toegankelijk te zijn en vrij van alle obstakels.
4.2 Eventuele graafwerkzaamheden dienen door de opdrachtgever verzorgd te worden.
4.3 Wachturen die ontstaan door zaken buiten de invloed van Arnhem Diamant BV zullen als meerwerk verrekend worden.

4.4 De opdrachtgever dient te zorgen, voor zover het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220/380V en 20 Amp of zoveel meer als nodig is en waterleiding met een afsluitbare kraan binnen een afstand van 40 meter van de werkplek.
4.5 De kosten van verwerking van afkomende materialen cq. boorwater zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Verkeersmaatregelen dienen door de opdrachtgever verzorgd te worden, tenzij anders is overeengekomen.
4.7 Benodigde KLIC-meldingen in het kader van ligging van ondergrondse infrastructuur zoals kabels

en leidingen dient altijd door de opdrachtgever plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. Arnhem Diamant BV sluit iedere aansprakelijkheid uit bij schade aan ondergrondse infrastructuur tijdens boorwerkzaamheden.

5. Termijn van levering:

5.1 De in de aanbieding en/of offertes genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van de termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, tussentijdse intrekking van de opdracht of niet nakomen van enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6. Oplevering:

6.1 De opdrachtgever is gehouden voor of bij oplevering te onderzoeken of Arnhem Diamant BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Voorts is opdrachtgever gehouden om Arnhem Diamant BV er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, indien het tegendeel blijkt.
6.2 Arnhem Diamant BV is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van en eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

6.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 6.4 De prestatie van Arnhem Diamant BV geldt in elk geval als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde of gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

7. Betalingscondities:

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1,5% rente per maand of gedeelten daarvan verschuldigd.
7.2 De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage tot zijn onder-curatele-stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

7.3 Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is, ook al is dit het gevolg van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Arnhem Diamant BV te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Arnhem Diamant BV onmiddellijk betaling daarvan vorderen.
7.4 Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Arnhem Diamant BV te allen tijde weer worden ingetrokken.
7.5 Een betaling wordt als ontvangen beschouwd zodra het te betalen bedrag is bijgeschreven op de bankrekeningen van Arnhem Diamant BV.
7.6 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.7 Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke , daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarder en incassobureau, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de

opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste € 115,00 bedragen.

8. Retentierecht:

8.1 Arnhem Diamant BV is gerechtigd de zaken van de opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die Arnhem Diamant BV heeft besteed ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor dien kosten geen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Arnhem Diamant BV ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

9. Aansprakelijkheid:

9.1 De aansprakelijkheid van Arnhem Diamant BV uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
9.2 Arnhem Diamant BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat de opdrachtgever de door Arnhem Diamant BV vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.
9.3 Indien Arnhem Diamant BV ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Arnhem Diamant BV alles vergoeden wat Arnhem Diamant BV aan deze derden dient te voldoen.
9.4 Arnhem Diamant BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het boren en monstername. Hiertoe behoren alle schades en/of gevolgschades aan andere zich in het beton/asfalt en overige te bewerken objecten en ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen.
9.5 Arnhem Diamant BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van koelwater (slib) of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade.

10. Toepasselijk recht en geschillen:

10.1 Op de overeenkomsten tussen Arnhem Diamant BV en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van Arnhem Diamant BV.
10.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Arnhem Diamant BV om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij KvK Centraal Gelderland onder nummer: 624/09101924.