Onze werkwijze

Wanneer u de wegconstructie in kaart wilt brengen om passende onderhoudsmaatregelen te kunnen nemen, kunt een asfalt- en/of funderingsmonster laten nemen. Arnhem Diamant BV is u graag van dienst bij deze onderzoeksvorm en is in staat om de wegconstructie zorgvuldig te laten onderzoeken door middel van diverse laboratoria of laboratorium naar eigen keuze.

Doordat we de beschikking hebben over 3 boorwagens met bemanning is een snelle aanpak van grotere opdrachten voor ons geen enkel probleem.

Het vastleggen van de gegevens gebeurd zowel digitaal als op papier. Alle boorwagens zijn uitgerust met moderne GPS apparaten zodat wij tot op 1 cm nauwkeurig kunnen vastleggen waar geboord dient te worden. Door middel van de daarbij horende tablet kunnen we gelijk zien of er een kabel of leiding zich in dit gebied bevindt. Deze gegevens worden u digitaal aangeleverd met alle informatie die benodigd is.

Asfalt en constructieboringen

Asfaltkernen worden veelal geboord om de teerhoudendheid. De teerhoudendheid van asfalt bepaalt voor een belangrijk deel de herbruikbaarheid van asfalt. Door het asfalt per laag te onderzoeken op teerhoudendheid kan selectief gefreesd worden voor hergebruik. De onderzoeksresultaten kunnen dan door de opdrachtgever worden vastgelegd in het freesplan. Het onderzoek naar teerhoudendheid kan indicatief uitgevoerd worden middels de PAK-detectorproef (wel of niet teerhoudend) of middels een DLC- of HPLC analyse door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium.

De kernen worden volgens de CROW publicatie 210 geboord en onderzocht ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Het laboratorium dat deze kernen onderzoekt op PAK en laagopbouw dient geaccrediteerd te zijn voor NEN-EN-ISO/IEC-17025.

Constructieboringen worden veelal ingezet om de gehele wegconstructie in beeld te brengen en de vrijgekomen materialen te beoordelen. Dit voor meerdere toepassingen, te denken aan verontreiniging, schade bepaling of bepalen van het aantal tonnage voor het afvoeren van de materialen. De keuze om het funderingsmateriaal te laten onderzoeken hoort hier tot de mogelijkheid. Dit zal dan samen met het asfaltmonster worden aangeboden aan het laboratorium.

asfalt boren

Wegdek onderzoeken

Veelal naar aanleiding van een schadebeeld in het wegdek wordt er om een boring gevraagd teneinde om een groot aantal zaken te onderzoeken:

  • Waarom is er schade aan het asfalt of de fundering ontstaan;
  • Wat voor soort fundering bevindt zich onder het asfalt;
  • Hoe dik is deze fundering (mede i.v.m. de mogelijke wegbelasting) Wat is de staat van de fundering;
  • Zitten er milieubelastende stoffen in;
  • Is de fundering herbruikbaar;
  • Wat is de rest van de levensduur van het materiaal;
  • Wat is de laagopbouw;
  • Wat is de grondwaterstand;
  • Kostenberekening van af- en aan te voeren materialen voor herstel;